Reading

1) ໃນຄອບຄົວນີ້ມີຈັກຄົນ?

a. ມີ5ຄົນ

b. ມີ6ຄົນ

c. ມີ4ຄົນ

d. ມີ7ຄົນ

2) ມີໃຜແດ່?




3) ແຕລະມື້ເອື້ອຍເຮັດຫຍັງ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່?

a. ເອື້ອຍ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ປັດເຮືອນ

b. ເອື້ອຍ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ຄົວກິນ

c. ເອື້ອຍ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ເກືອປາ

d. ເອື້ອຍ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ກວາດເດີ່ນບ້ານ

4) ແຕລະມື້ ອ້າຍ ເຮັດຫຍັງ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່?

a. ເອື້ອຍ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ປັດເຮືອນ

b. ເອື້ອຍ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ຄົວກິນ

c. ເອື້ອຍ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ເກືອປາ

d. ເອື້ອຍ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ກວາດເດີ່ນບ້ານ

5) ແຕລະມື້ ເຈົາ ແລະ ນ້ອງສາວ ຫຍັງ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່?

a. ເອື້ອຍ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ປັດເຮືອນ

b. ເອື້ອຍ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ຄົວກິນ

c. ເອື້ອຍ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ເກືອປາ

d. ເອື້ອຍ ຊ່ວຍພໍ່ແມ່ ກວາດເດີ່ນບ້ານ